Keurmerken en certificeringen

Betekenis en oorsprong

Keurmerken en certificeringen

Betekenis en oorsprong

KEURMERKEN & CERTIFICERINGEN

We zien steeds meer keurmerken, certificaten, labels en markeringen. Maar…..wat zegt dit over het product of over de toepassing? Hier vind je alle informatie over de diverse keurmerken, certificeringen, labels en markeringen die je aantreft in uw dagelijks werk en op onze verpakkingen en productinformatie.

Ruimtes

Voor de eindgebruiker zijn thema’s als lage emissie en gezond wonen van belang. Met de juiste certificering zoals EMICODE of Blauwe Engel kunnen fabrikanten het bewijs leveren dat aan strenge eisen voor emissie en gezond wonen wordt voldaan.

Duurzaamheid - gebouwen

Om de duurzaamheid van complete gebouwen inzichtelijk te krijgen én te verbeteren, zijn er verschillende systemen voor gebouwcertificering opgezet. Op deze pagina vind je een korte uitleg over de meest bekende systemen voor het certificeren van gebouwen:

  • DGNB
  • LEED
  • BREEAM

Let op: hierbij worden niet de afzonderlijke producten gecertificeerd, maar het hele gebouw. De toegepaste producten moeten aan bepaalde criteria voldoen om toegepast te mogen worden in deze gecertificeerde gebouwen.

Duurzaamheid - producten

Environmental Product Data Sheets (EPD's), UZIN duurzaamheidsinformatiebladen geven transparantie met betrekking tot de impact die onze producten hebben op het milieu en de uitstoot van CO2. Deze informatiebladen kunnen ook als bewijs dienen bij de certificering van gebouwen.

De EMICODE beschrijft het emissiegedrag van installatiematerialen en andere bouwproducten door ze in de emissieklassen EC 1 Plus tot EC 2 in te delen (in volgorde van oplopende emissieniveaus). Alleen de klassen EC 1 Plus (zeer lage emissie plus) en EC 1 (zeer lage emissie) zijn van praktisch belang. De EMICODE is het meest gebruikte milieukeurmerk in onze branche.  Het label wordt door de fabrikanten vrijwillig toegekend op basis van emissie-testen en goedkeuring door de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) De EMICODE is het enige kwaliteitslabel voor vloerbedekkingsmaterialen waarbij de producten op de open markt worden gekocht en door een testinstituut worden getest om te garanderen dat ze voldoen aan het EMICODE-label. In geval van overtredingen zijn sancties voor de fabrikanten mogelijk tot aan de intrekking van de EMICODE-licentie.

Naar de Emicode Video 

“Der Blaue Engel”’ is de Duitse variant van het Nederlandse Milieukeur en geeft onder andere aan dat het product zeer emissiearm is.  Dit keurmerk wordt voor verschillende productcategorieën toegekend op basis van relevante testcriteria. De legmaterialen worden getest volgens RAL-UZ 113. “Der Blaue Engel”-licentie wordt toegekend door het Duitse Instituut voor Kwaliteitsborging en Etikettering (RAL) na externe tests van het emissiegedrag en het voldoen aan verdere eisen met betrekking tot de samenstelling en informatie over de verpakking en het productblad. Etikettering met “der Blaue Engel” is vrijwillig. Onder particuliere eindverbruikers is dit het milieukeurmerk met het hoogste niveau van bewustzijn.

Meer informatie over “Der Blaue Engel”

Logo Blauer Engel

Met de CE-markering bevestigt de productfabrikant dat zijn product voldoet aan de eisen van de onderliggende Europese norm. Producten waarvoor een geharmoniseerde EN-norm (of ETAG) bestaat, moeten voorzien zijn van een CE-markering en de fabrikant moet aantonen dat er kwaliteitsborgingsmaatregelen zijn genomen. De CE-markering op de productverpakking geeft de essentiële technische productprestaties weer, zoals de druksterkte en buigsterkte van een dekvloer. Voorbeelden van installatiematerialen zijn dekvloermortel (→ DIN EN 13813) of tegellijm (→ DIN EN 12004). De CE-markering is op zich geen kwaliteitskenmerk van een product. Met de markering neemt de fabrikant echter de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat alle aangegeven productprestaties worden gecontroleerd en permanent worden gehandhaafd. Daarnaast moet de fabrikant voor alle bouwproducten met een CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring (meestal via de website) aan zijn klanten verstrekken, waarin ook de essentiële productprestaties van het product worden vermeld.

CE-markering

Het conformiteitsmerkteken (afgekort tot Ü-teken) geeft de bruikbaarheid van een bouwproduct in Duitsland aan. Het Ü-teken bewijst dat het betreffende product voldoet aan de nationale bouwkundige eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) op basis van bepaalde en bewezen producteigenschappen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vloer- of parketlijmen, waarvoor in Duitsland al ca. 5 jaar een toelatingseis geldt als deze producten in recreatieruimtes worden verwerkt. In het geval van lijmen wordt de goedkeuring verleend als bepaalde voorschriften met betrekking tot het emissiegedrag zijn aangetoond.

Ü-Teken

Het stuurwiel is een Europese certificering dat de geschiktheid van het betreffende product voor scheepsuitrusting bevestigt. Voorwaarde is het slagen voor een gedefinieerde brandtest van het product (EG-typeonderzoek → module B) en een regelmatige controle van de kwaliteitsborgingsprocedures op de productielocatie door een erkende certificatie-instelling (→ module D). Dit keurmerk is een initiatief van IMO (Internationale Maritieme Organisatie), een onderdeel van de VN.

Europese certificering, het Stuurwiel

In Frankrijk moeten bouwproducten sinds januari 2012 worden geclassificeerd op basis van hun emissies en worden gelabeld met een van de emissieklassen A+, A, B of C. Hierbij staat A+ voor de beste en C voor de slechtste emissieklasse. De etiketteringsplicht geldt voor alle bouwproducten die permanent binnenshuis worden gebruikt. De fabrikant deelt, op basis van een gedefinieerde productemissietest, zijn product in.

VOC-logo Frankrijk

Het M1-label voor bijzonder emissiearme producten wordt toegekend door de Building Information Foundation RTS (Helsinki, Finland) en is vooral in Scandinavië zeer bekend. Voor dit emissie-label moet ook een emissietest worden uitgevoerd, maar in tegenstelling tot de meeste emissietests wordt het product ook onderworpen aan een geurtest.

M1-Label Finland

DGNB is het Duitse keurmerk voor duurzaam bouwen en wordt toegekend door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB e.V.) De DGNB heeft een uitgebreid systeem ontwikkeld voor de certificering van gebouwen. Het beoordeelt de ecologische, sociaal-culturele en economische aspecten van een gebouw. In vergelijking met andere systemen voor gebouw-certificering (LEED, BREEAM) houdt DGNB zich zeer intensief bezig met de economische aspecten van een gebouw. Gebouwen kunnen worden bekroond met DGNB platina, goud en zilver, afhankelijk van het totaal aantal behaalde punten.

Om in DGNB-bouwprojecten te kunnen worden gebruikt, moeten de bouwproducten aan bepaalde criteria voldoen, hierbij is de invloed van de producten op de kwaliteit van het binnenklimaat van groot belang. De te gebruiken producten kunnen daartoe vier verschillende kwaliteitsniveaus bereiken, waarbij 1 het laagste en 4 het beste kwaliteitsniveau is. Bovendien maakt het DGNB-systeem een ecologische balans op voor het hele gebouw. EPD's spelen hier een rol.  UZIN UTZ is sinds 2008 lid van DGNB.

Naar de website van DGNB

DGNB Logo

Om de planning van duurzame gebouwen te vergemakkelijken, heeft de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen de DGNB Navigator ontwikkeld. Deze gratis online database voor architecten en voorschrijvers biedt informatie over duurzame bouwproducten, deze producten voldoen aan  ca. 50 DGNB-criteria.

Producten met een volledige LCA (Life Cycle Analysis) krijgen ook het DGNB Navigator-label. Met de registratiecode op het etiket komt de verwerker via de homepage van de DGNB Navigator direct op de productpagina met alle relevante informatie.

Naar DGNB Navigator

DGNB Navigator label

LEED is een Amerikaans systeem voor certificering van gebouwen dat internationaal wordt gebruikt. LEED staat voor "Leadership in Energy and Environmental Design".  Het beoordelingssysteem stelt normen voor ecologisch en sociaal-cultureel efficiënte gebouwen.

Bouwproducten moeten voldoen aan bepaalde eisen voor het VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) en eisen voor de kwaliteit van de binnenklimaat. Daarnaast kijkt LEED ook naar de herkomst en het recycling-aandeel van de gebruikte materialen.

Producten die zijn voorzien van het logo “LEED contributing product” (verpakking of het productblad)  voldoen aan de eisen (VOS en binnenklimaat) en zijn daarom bij uitstek geschikt voor LEED-bouwprojecten.

LEED Logo

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een systeem voor o.a. certificering van (nieuwe of bestaande) gebouwen. Het systeem komt oorspronkelijk uit de UK, maar is inmiddels in veel landen ingevoerd. Het beoordelingssysteem voor gebouwen biedt een uitgebreide beschouwing van de ecologische en sociaal-culturele aspecten van het gebouw. Gebouwen kunnen voldoen aan de BREEAM-criteria "pass, good, very good, excellent en outstanding".

BREEAM stelt ook eisen aan producten die voornamelijk betrekking hebben op het binnenklimaat. Bovendien zijn bepaalde stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid uitgesloten voor gebruik in BREEAM-projecten.

Environmental Product Declarations (EPD's) zijn documenten die worden getoetst door een onafhankelijke derde partij. In de verklaring staat bijvoorbeeld de milieu-impact van een product over zijn hele levenscyclus beschreven. Daarnaast geeft de verklaring informatie over o.a. het emissie- en brandgedrag. Het logo wordt geleverd door het Instituut voor Bouw en Milieu (Institut für Bauen und Umwelt e.V.).

Meer informatie over EPD’s

EPD Logo

De duurzaamheidsinformatiebladen van UZIN geven in één oogopslag alle belangrijke informatie over de milieuprestaties van een product. Bijvoorbeeld de gegevens die relevant zijn voor de certificering van gebouwen (DGNB, LEED, BREEAM), de etikettering en de kwaliteit van het binnenklimaat. Daarnaast staat ook de productgebonden LCA-analyse uit de Enviromental Product Declaration (EPD) kort omschreven.

UZIN duurzaamheidsinformatiebladen zijn te vinden als download bij het product op de website.

De UZIN ÖKOLINE is een productlijn van UZIN die de nadruk legt op de kwaliteit van het binnenklimaat. Producten van UZIN mogen uitsluitend het ÖKOLINE -logo dragen als de producten zowel EMICODE als “Der Blaue Engel” gecertificeerd zijn.

UZIN ÖKOLINE Logo

Systemen voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten vloeren

Machines en speciaal gereedschap voor de voorbereiding van de ondergrond en het leggen van alle soorten bedekking

Compleet assortiment voor de verwerking, renovatie en onderhoud van houten vloeren

Kunsthars- en cementgebonden vloersystemen met functionele en decoratieve afwerkingsmogelijkheden

Systemen en producten voor het verwerken van tegels en natuursteen

Hoogwaardige gereedschappen om te schilderen, te stucen en voor droogbouw